Sakarya Üniversitesi’nin tepe seyahati

Yükseköğretim kurumlarına eğitim modeli ihraç eden SAÜ’nün 7+1 modeli Türkiye’de süratle yayıldı. UMDE ve İş Yerim Fakültemde üzere öteki dalla entegrasyon modelleri pek çok üniversite tarafından örnek alınmaya başlandı. Sakarya Üniversitesinin muvaffakiyet öyküsünü ve çalışmalarını öğrenmek için Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan ile bir ortaya geldik.

Üniversiteniz ismi daha çok araştırma projeleriyle anılıyor, bunun devamlılığını sağlamak için ne üzere çalışmalarda bulunuyorsunuz?

Üniversitemiz uygun bir araştırma potansiyeline sahip. Aşikâr alanlarda odaklanmış AR-GE çalışmaları ile ülkemiz kalkınma önceliklerine dayanak olma potansiyelimize güvendik. 2018 yılında vazifeye başladığımızda kelam konusu çalışmaları daha ileri düzeylere taşımak için stratejik planımıza dâhil ettik. Bir şeyleri inşa etmek kadar sürdürülebilirliğini sağlamak da elzemdir. Kurum hafızasını önemsedik, sürdürülebilirliği tüm çalışmalarımızın merkezine aldık. Dahası yeni trendleri dikkate alarak kapasite inşasına sürat verdik. Şükür ki üniversite işlevlerinin tamamında yüz akı bir tablo ortaya çıktı. AR-GE Stratejileri Planlama Kurulu oluşturduk. Ülkemize katma paha üretecek gençleri yetiştirirken hem ülke gereksinimi hem de üniversitemiz niteliklerini gözeterek hangi alanlarda daha yararlı olacağımızı ortaya çıkarttık. Öncelikli alanlar belirlendikten sonra kurumumuzun bilhassa genç üyelerine ulusal ve milletlerarası fonlar tanıtıldı. Yükseltilme ve atanma ölçütlerinde araştırma puanları cazibeli hale getirildi. Memleketler arası araştırmacılar SAÜ araştırma gruplarına eklemlendi. Doktora Sonrası Araştırma Projeleri ile yetenekli ve üretken yabancı araştırmacıları da araştırma muhitimize dâhil ettik. Üniversite-sanayi iş birliği modellerimizi gözden geçirdik ve her şeyden kıymetlisi alana indik. Alanda olmak, endüstrinin gereksinimi doğrultusunda hareket yeteneği kazanmak ve endüstriye üniversiteyle iş birliğinin manasını somut çıktılarla göstermek hayati derecede değerlidir. Tüm gayretlerimizde alanda somut sonuçlar almayı önemsedik. Kıt BAP kaynaklarımızı büyük dış kaynaklı fonlara ulaşmanın birinci adımı olarak kurgulayarak aktifliğini artırmaya çalıştık. Birinci günden beri akademi-sanayi işbirliğine verdiğimiz ehemmiyet doğrultusunda bölümle ortak projeler başlattık. 2547-58. husus kapsamında projelere değer verdik. Bugün 20’nin üzerinde projemiz oldu. Öteki yandan bu faaliyetleri, araştırma altyapılarını güçlendirerek destekledik. Laboratuvar, cihaz/teçhizat ve araştırmacı envanterini oluşturduk. Hem üniversitede hem de kesimde tanıtımını yaptık. Tüm üniversiteye hizmet verebilecek Kütle Spektroskobisi, XRF üzere kıymetli aygıtları merkezi laboratuvarlara kazandırdık. Çağ ve teknolojinin gerektirdiği Gençlik Merkezi ve Yeşil Mutabakat-Sürdürülebilirlik Tahlil Merkezleri üzere yeni merkezler kurarken araştırmanın yönlendirilmesi ile araştırma gücümüzü geliştirdik. Araştırma merkezlerinin AR-GE faaliyet ve potansiyelini takip ederek takviyeleri artırdık. BAP proje bütçelerini artırdık. Üniversite bütçesinden BAP’a kaynak transferi yaptık.

SAÜ bünyesinde Ufuk Avrupa Projeleri ünitesi oluşturduk. Alanında profesyonel danışmanlık firmaları ile ortak çalışarak maksadımızı büyütmek SAÜ araştırmacıları için çok değerli bir itici güç oldu. Motivasyon sağlamak için bilgilendirme yaptık, kaynak sağladık, dal iştirakleri kurduk. Araştırmalar için aygıt ve gerekli merkezleri oluşturduk lakin bununla da hudutlu kalmadık. Ayrıyeten dış kaynaklı proje gruplarını ve öteki araştırma sonuçlarının yayınlar, patentler ve ticarileşme üzere çıktıya dönüşmesini farklı kategorilerde nizamlı olarak her yıl ödüllendirdik. Düzgün iş çıkaran akademisyenlerimizi ödüllendirirken görece geride kalanlara motivasyon sağlamaya çalıştık. Şu anda rahatlıkla şunu söyleyebiliriz: SAÜ’de artık sürdürülebilir araştırma muhiti vardır.

Üniversite denince akla bilimsel yayınlar geliyor. Sakarya Üniversitesi bu bahiste nasıl bir pozisyonda?

SAÜ temelleri 1970 yılında atılan ve 1992’de resmî olarak üniversite olan bir kurum. Daha kuruluş evresinde alanında son derece uzman ve vizyon sahibi pahalı hocalar tarafından mayası sağlam oluşturulmuş bir kurum. 1982’den itibaren İTÜ’nün bir fakültesi olarak 10 yıl boyunca devam etmesi de akademik olarak yapıya kıymetli katkılar yaptı. 1992’den 2018 yılına kadar vakit zaman olumsuz süreçler olsa da bilimsel yayın potansiyeli daima bir artış gösterdi. Lakin 2020’den itibaren SAÜ yayınlarının sayı ve kalite olarak dramatik bir biçimde yükselişe geçtiğini görüyoruz. Web of Science ve ulusal indeksli yayınlardaki sıçrama, izlenen AR-GE siyasetlerinin isabetli olduğuna işaret oldu ve yanlışsız yolda olduğumuz inancımızı artırdı. AR-GE alt yapılarının güçlendirilmesi, her yıl yenilenen atanma ölçütleri ile nitelikli yayının değerlendirilmesi yalnızca sayı olarak değil tıpkı vakitte nitelikli ve tesir faktörü yüksek yayınların ağırlaşmasını da sağladı. Akademik takımlara hem SAÜ bünyesinden hem de SAÜ dışından üst seviye araştırmacıların iştirakinin sağlanması akademik yayın potansiyelini ve düzeyini ileri taşıdı. Tartışmasız tüm bunlar daha üretken akademisyen alt yapısı oluşmasını sağladı.

WoS yayın ortalamamız iki kat, ulusal yayın ortalamamız beş kat arttı. Atıf alma sayımızın 2018’de 8 binlerde iken 2021’de 19 binlere yaklaşması yayın niteliğindeki sıçramanın en değerli göstergesi oldu. Akademisyenlerimize müteşekkirim. Bir taraftan salgın devri değişen eğitim ortamına ayak uydururken araştırma ve yayını da en yeterli formda yürütmeleri bizim müspet ayrışmamıza yol açtı. Bu üretkenlik milletlerarası ortaklı yayın sayılarımızda da sıçramaya yol açtı. Milletlerarası ortaklı ve yüksek bütçeli AB fonlarına, Ufuk Avrupa projelerine daha fazla ulaşmamız gurur verici bir gelişme oldu. Genç akademisyenlerimizin bu fonlara ulaşıyor hâle gelmesi sürdürülebilirlik bakımından da değerli.

Üniversiteniz ürettiği eğitim modelleriyle tanınıyor, bunların birkaçı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Bizler, amaç bazlı esnek ve dinamik eğitim ideolojisini benimsiyoruz. Öğrencilerimizin farklılıklarını gözeterek eğitim metotlarını kurguluyoruz. Dahası öğrencilerimizin maksat koyabilmelerini, gayelerine uygun eğitim modüllerini bulabilmelerini ve gerektiğinde maksatlarını revize edebilmelerini mümkün kılacak bir esneklik ve dinamizmi onlara sunuyoruz. Bu bağlamda da akademisyenlerimize ve eğitimcilerimize yeni eğitim teknolojilerini, farklı ölçme ve kıymetlendirme metotlarını içeren eğitimler veriyoruz. Ülkemiz artık tez sahibi bir ülke. İleri teknoloji atağı lakin AR-GE ile olur. AR-GE ise her şeyden evvel bir kültür işidir. AR-GE kültürü edinmiş mezunlarla ülkemizin ileri teknoloji atılımını daha çok dayanak olunabileceğini düşünerek “Öğrenci AR-GE Ahengi Programını” başlattık. Kısımları birinci üçte kazanan ve birinci sınıfta da ortalama ve hoca referansını alan öğrencilerimizi projelerle ve projesi olan hocalarla eşleştiriyoruz. Daha fazla laboratuvar tozu yutsunlar, proje süreçlerinde yer alsınlar ve genç yaşta araştırma kültürü edinsinler istiyoruz. Üçüncü sınıfta akademik yahut sektörel AR-GE modüllerinden birine yerleştirerek ülkemizin ileri teknoloji atağına dayanak olacak yetkinlikte mezunlar vermeye çaba ediyoruz.

Çift anadal programı (ÇAP) ve yandal üzere klasik modüller değerli. ÇAP imkânını 6 kat artırdık. Öğrencilerimize en az on farklı alanda ÇAP yapabilme imkânı sunuyoruz. Yandal imkânlarını artırarak öğrencilerimize daha pratik tahlile ulaşma imkânı sunduk. “İlgi alanı” uygulamasını yeni bir imkân olarak başlattık. Çünkü bazen öğrencilerimizin maksatları aşikâr bir alanda uzmanlığı, derinleşmeyi gerektiriyor. Yeni bir SAÜ modeli olan “ilgi alanı” uygulamasıyla seçmeli derslerini muhakkak bir alt uzmanlık havuzundan alan öğrenciler diploma yanında “ilgi alanı” sertifikası ile istihdam piyasasındaki rekabetçiliklerini artırıyorlar.

Ayrıca öğrencilerimizin kesimle olan irtibatlarının şimdiden sağlanması ismine “sektör derslerini” tekrar öbür bir SAÜ markası olarak başlattık. Saha bilgisini ve deneyimini öğrencilerimizle buluşturduğumuz bu derslere öğrencilerimiz büyük ilgi gösterdi. Bu network sayesinde daha mezun olmadan istihdam imkanı buldular. Türk yükseköğretim alanına ihraç etmeye başladığımız öbür bir uygulama “sosyal transkript” uygulaması oldu. İstihdam öncesi son formal eğitim kademesi olan üniversiteler, toplumsallaşmayı, ekip çalışmasını ve öğrencilerimizin liderlik kapasitesini desteklemeli. Akademik transkript yanında öğrencilerimize kadro içinde çalışma ve liderlik özelliklerini gösteren “sosyal transkript” de vererek rekabetçiliklerini artırmayı hedefledik.

Peki, milletlerarası arenada Sakarya Üniversitesinin pozisyonu nedir?

Göreve atanır atanmaz birinci işimiz Sakarya Üniversitesinin potansiyelini tam olarak belirlemek, potansiyeli kullanmanın önündeki manileri kaldırmak ve yeni kapasite inşası için alan ve trendleri tespit etmek oldu. Üniversitemizin, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, milletlerarasılaşma ve topluma katkı alanlarındaki yetkinliğini, taahhütlerimizi ve toplumun Sakarya Üniversitesinden beklentilerini tahlil ederek üniversitemizin zenginliğini alana yansıtacak, hem bölüme hem de topluma katkıyı artıracak stratejiler geliştirmeye çalıştık. Potansiyelimize güvendik ve hakikat stratejiye dayandık. 4 yıl üzere kısa bir müddet içerisinde dünyanın en saygın üniversitelerinin ortasına girmeyi başardık. Buradaki süratli yükselişimizin temelinde yatan şey belirttiğim üzere Sakarya Üniversitesinin potansiyelini çok düzgün tanımak; bu sayede üniversitemizin potansiyelini alana aktaracak ve kapasitesini arttıracak yeni uygulamaları geliştirmektir.

Sakarya Üniversitesi olarak nereye gittiğimizi en uygun sıralamalarda görürüz. Üniversite kendi içinde artış sağlamış olabilir fakat bu kâfi değildir. Öteki üniversitelere nazaran performansını görmek gerekir. Sıralamalarda yükseliş daha güzel bir performans manasına gelir. Biz de sıralamalara ehemmiyet verdik. Hepsine başvurarak yerimizi görmek istedik. Times Higher Education (THE), GreenMetric, Dünya Üniversiteleri Gerçek Tesir (WURI) üzere sıralamalara başvurduk. Tüm sıralamalarda Türkiye ve Dünya sıralamalarında âlâ bir yer edindik. Daha da hoşu sıralamalarda yükselişimizi de izledik. En kıymetli gelişme QS sıralamasında birinci kere yer almamız oldu. Bu bir bakıma yayın, proje ve milletlerarasılaşma faaliyetlerindeki ivmemizin tescili oldu. YÖK İzleme Kriterleri kapsamında 2021 yılı performansımızla eğitim, araştırma ve toplumsal fayda işlevlerinin farklı bileşenlerinde 8 farklı alanda birinci 5’e, yirmi alanda ise birinci yirmiye girmemiz kıymetli bir gösterge oldu. Birinci beşte, birinci onda ve birinci yirmide yer aldığımız alanlar tek işlevde değil tüm üniversite işlevlerinde istikrarlı başarımızın da göstergesi oldu.

THE tarafından Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkı bakımından yapılan sıralamalarda olağanüstü sonuçlar aldık. 4 alanda dünyada birinci 100’de yer alarak ülkemizi en âlâ biçimde temsil ettik; 6 alanda Türkiye 1’inciliği elde ettik. 17 alandaki genel performansta Dünyada birinci 300 üniversite ortasına girdik. WURI sıralamasında “endüstriyel uygulama” kategorisinde Dünya’da 28. olduk. Haziran’da açıklanan sıralamada 23. sıraya yükseldik. Yeniden “kriz yönetimi” kategorisinde Dünya’da 31. olduk. Kimi kategorilerde Türkiye’den sıralamaya giren tek üniversite olmamız bizim için ayrıyeten gurur verici oldu.

Sakarya Üniversitesini tıpkı vakitte 7/24 yaşayan yerleşkesiyle biliyoruz, üniversitenizde öğrencilere sağladığınız ne tıp toplumsal imkânlar mevcut?

Üniversitemiz gerek eğitim kalitesi, gerek pozisyonu, gerekse doğal hoşluğu ile Türkiye’de birçok öğrencinin okumak istediği bir üniversite. İstedik ki öğrencilerimiz toplumsal ve kültürel gelişimini en âlâ sağlayacakları ortama kavuşsunlar. Türkiye’nin gelişmişlik düzeyini yansıtsın yerler ve öğrencilerimiz kendilerine kıymet verildiğini hissetsinler. Kütüphaneleri, laboratuvarları, spor ve rekreasyon alanları öğrencilerimize yaraşır halde olsun istedik. Öğrencilerin kitap okuyabilecekleri, ders çalışabilecekleri, boş vakitlerini eğlenceli bir biçimde kıymetlendirerek spor yapabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri alanlar ve yerler oluşturduk.

Üniversitelerde kantinler ve kafeteryalar donanımlı olmalı; ders çalışmaya, kitap okumaya ve vakit geçirmeye uygun olmalıdır diye düşündük. Kütüphanelerin daima açık olması, spor alanlarının ve kongre merkezimizin salonlarının aktif olması kıymetlidir ancak “Yaşayan Kampüs” konsepti için kâfi değildir. Öğrencilerimiz ve çalışanımız, aileleri ile yerleşkede hoşça vakit geçirebilmelidirler. Yerleşke dersten sonra süratle uzaklaşılacak bir yer olmaktan çıkmalıdır. Bu şuurla yapmış olduğumuz çalışmalarla üniversitedeki kantin ve kafeteryaların farklı konseptlerde şekillenmesi ve tüm kantinlerde konfor, kalite ve standardın sağlanmasının gerekliliği açıktı.

Kitapla Yaşayan Yerleşke, Sporla Yaşayan Yerleşke, Manisiz Yerleşke, Rekreasyonla Yaşayan Yerleşke üzere konseptlerle öğrenci dostu yerleşkeler oluşturduk. Kampüslerimiz toplumsallaşma ve kültürel etkileşimin en âlâ formda sağlandığı ve kaliteli boş vakit geçirmenin mümkün olduğu yerlere dönüştü. Yaşayan Yerleşke Projesi ile hayata geçirdiğimiz yeni alanlarda öğrencilerimizi istihdam ediyoruz. Yerleşkenin tam merkezinde konumlandırdığımız “Kitap Keyfi” kafemiz farklı konseptlerde nitelikli yer arayışımızın en somutlarından birisi. “Saklı Bahçe” ismi ile hem öğrencilerimizin hem de işçimizin aileleri ile birlikte vakit geçirebileceği bir piknik alanı oluşturduk. Bunun yanı sıra yerleşkenin birçok yerinde işçi ve öğrencilerimizin açık havada spor yapabilecekleri yerler da tasarladık. Kahve Keyfi 24 saat açık. İstiyoruz ki öğrencimiz ve akademisyenimiz ders çalışırken, laboratuvarda araştırma yaparken gecenin ikisinde mola versin ve hoşça vakit geçirsin. Sakarya Üniversitesi kentin ve ülkemizin bedelli bir markası haline geldi. Yeniden öğrencilerimizden gelen talep üzerine “SAÜDükkan” ismiyle bir mağaza açarak öğrencilerimizin ve mezunlarımızın üniversiteye aidiyetlerini de güçlendirecek lisanslı eser bulmalarını sağladık.

Yaşayan Yerleşke Projesi bizim için çok değerli, 7/24 faal bir üniversite olduğumuzun kıymetli göstergelerinden de biri. Yeni fikirler üretmeye ve çalışmaya devam ediyoruz.

Üniversite olarak son devirde dikkat çeken bir tertip yaptınız. SAÜFEST yeni bir heyecan getirdi. Nasıl bir şenlikti. Nasıl geçti?

Üniversitelerde bahar periyodunda bilhassa finallerin başlamasından birkaç hafta evvel bahar şenlikleri düzenleniyor. Yıl içinde ağır tempoda ders çalışan öğrenciler bu etkinliklere gereksinim duyuyor. Ama düzenlenen etkinlikler yalnızca bir ya da iki tanınan sanatkarın konser vermesinden ibaret oluyor. Biz, içinde müzik ve cümbüşün olduğu ve ama üniversite olmanın getirdiği öbür ögeleri da içinde barındıran bir şenlik düzenleyelim istedik. Üniversitemizde yapılan birçok aktifliği SAÜFEST çatısı altında bir ortaya getirdik. SAÜFEST aslında 6 farklı şenliğin birleşiminden oluşan bir çatı şenlik. İçinde BilimFest, SanatFest, SporFest, KitapFest, FilmFest ve KariyerFest’i barındıran bir şenlikler bütününden bahsediyoruz. Biz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çerçevesini çizdiği maksatlara nitelikli, vizyon sahibi ve donanım kazanmak üzere uğraş içinde olan gençlerle ulaşabileceğimize inanıyoruz. Dahası üniversite her işinde nitelik arayışında olan kurumdur.

Kitap ve Mesleği merkeze aldığımız SAÜFEST, 100’ün üzerinde müellifin imza ve söyleşi gerçekleştirdiği dopdolu bir tertip oldu. Seçkin yayınevleri stant açtı, birbirinden usta kalem öğrencilerle birebir sohbet etti. Bunun öğrencilerimiz için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Üniversitemiz öğrencileri bu fırsatı epey güzel kullandılar. Alışılmış ki yalnızca söyleşi ve imza günleri olmadı. Gün içinde bir salonda imza günü/söyleşiler yapılırken, açık havada gençler spor aktifliklerine katıldı. Şenlik alanına kurduğumuz sahnede tekrar üniversitemiz öğrencileri müzikler söyleyerek günün gerilimini attılar. ‘Şiir akşamları’ başlığı ile gençler sevdikleri şairlerin şiirlerini okudular, açıkhava sineması aktifliği kapsamında dünya sinemasının en hoş örneklerini birlikte izlediler. Teker teker sayması bile sahiden güç olan yüzlerce aktifliği on güne sığdırdık.

“Şehir Yerleşkede Buluşuyor” sloganı ile yola çıkmıştık. Hakikaten de o denli oldu. Tüm Sakarya’yı on gün boyunca yerleşkede ağırladık. Başta Sakarya halkına SAÜFEST’i sahiplendikleri için ve bu şenliğe inanan, dayanaklarıyla yanımızda olan paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Bu röportaj vesilesiyle bir defa daha takviyelerinden ötürü Sakarya Valimiz Çetin Oktay Kaldırım’a, Büyükşehir Belediye Lideri Ekrem Yüce’ye, ilçe belediye liderlerimize, iktisat tabanlı sivil toplum kuruluşlarına ve tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kendisi de alanında çok âlâ bir akademisyen olan TBMM Liderimiz Mustafa Şentop hocamızın ve yeni açılımlar ile yükseköğretim alanını ileriye taşıyan YÖK Liderimiz Erol Özvar hocamızın teşrifi değerliydi. Şöyle geriye hakikat baktığımda teşekkür edeceğim o kadar kişi var ki her bir katılımcımıza ve SAÜFEST’i sahiplenen Sakaryamıza teşekkür ediyorum.

Uluslararasılaşma üniversitelerin son periyotta en kıymetli gayelerinden biri. Sakarya Üniversitesini bu bakımdan değerlendirirsek neler söyleyebilirsiniz?

Türkiye artık tezi olan bir ülke. Eğitim için de Türkiye’yi seçen çok sayıda öğrenci var. Şu anda yaklaşık 250 bin yabancı öğrenci Türkiye’de. Biz onlara konuk öğrenci diyoruz. SAÜ’de de konuk öğrenci oranı yüzde 10. 103 farklı ülkeden yaklaşık 5 bin öğrencimiz var. Onlarla sınıflarımız daha varlıklı, kentimiz daha renkli. Bu yıl bu oranı yüzde 12’ye çıkaracağız. Maksadımız nitelikli konuk öğrenci. Bilhassa yüksek lisans ve doktora öğrencileri AR-GE kapasitemizi geliştirmek için değerli.

Biz uluslararasılaşmadan beyin kazanımı için faydalanabilmeliyiz. Çok beyin göçü verdik. Artık konuk öğrenciler bize bilakis bir işleyiş için imkân sunuyor. Fizik, kimya üzere temel bilimler çok değerli. Tüm alanlarda bilhassa temel bilimlerde nitelikli yüksek lisans ve doktora öğrencisi kazanmaya çalışıyoruz. Yeni İngilizce programlar açıyoruz. İktisat tabanlı STK’lerimizin için de konuk öğrenciler bir fırsat. Örneğin, MÜSİAD genç ticaret köprüsü programı ile bu öğrencileri üye firmaların dış ticaretinde istihdam ediyor. Bunun üzere birçok proje konuk öğrenciler sayesinde hayat buluyor.

Uluslararasılaşmanın başka değerli bileşenleri ortak proje ve ortak programlardır. Her iki alanda da kıymetli gelişmeler yaşıyoruz. Diğer ülkelerden üniversitelerle ortak lisans ve lisansüstü programlar açtık. Proje Fikri Havuzu ile hem bölümle hem de yabancı ülkelerden araştırmacılarla ortak projeleri hızlandırdık. Yabancı akademisyen istihdamına kıymet veriyoruz. Bu yıl yabancılar için yaz okulu açarak yeni bir açılımı hayata geçiriyoruz.

Sakarya Üniversitesinin yeni projeleri olacak mı?

Sakarya Üniversitesi Yayınları üniversite yayıncılığında yeni bir soluk getirdi. Üniversite yayıncılığını üniversite kimliğinin kıymetli bir ögesi olarak gördük. Artık Türkiye’nin birikimini İngilizce ve Arapça yayınlarla Dünyaya ulaştıracağız. Dünya körfezi, Ortadoğu’yu, Ukrayna krizini, Doğu Akdeniz gerilimizi, Afrika’yı, çatışma bölgelerini, mülteci krizini, etraf meselelerini bizim perspektifimizden de okumalı. Bunun yolu memleketler arası yayıncılıktan geçiyor. Yeni teknolojiler ve pazarlama imkânları sayesinde bu işin sürdürülebilirliği de var. Üniversitemiz bunu rahatlıkla başarabilecek durumda. Açıkçası bu beni heyecanlandıran projelerden biri.

Sahada olmayı önemsiyoruz. Kesimle işbirliği üniversitelerin en değerli işlevi. Bunu bir de eğitim alanında yapalım istiyoruz. Kent merkezinde bir “Halk Akademisi” başlatacağız. Halk için tarih, halk için sosyoloji, halk için milletlerarası alakalar üzere yanlışsız bilginin akademik format dışında verildiği bir uygulama olacak. Bu bulunduğumuz kentin entelektüel çehresine ve hakikat bilgiye ulaşarak kendini geliştirme arayışında olanların arayışına katkı sunacak bir proje olacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.